Condicions generals de venda

1. Definicions

1.1. “FITÓ”: es refereix a SEMILLAS FITÓ, SAU, mercantil de nacionalitat espanyola domiciliada a Barcelona 08019, carrer Selva de Mar, núm. 111, i amb el NIF A-08.469.215.

1.2. “Comprador”: es refereix a la persona física o jurídica que adquireixi a FITÓ qualsevol dels seus Productes.

1.3. “Contracte” fa referència a les presents Condicions Generals de Venda juntament amb qualsevol ordre de compra emesa pel Comprador o Oferta que materialitzi la venda de Productes per part de FITÓ, o qualsevol annex que incloguin.

1.4. “Productes”: es refereix a les llavors i al material de plantació de la divisió d’hortícoles de FITÓ que siguin objecte del Contracte.

1.5. “Parts”: es refereix conjuntament a FITÓ i al Comprador.

1.6. “Llista de Preus”: es refereix a la relació de preus de venda dels Productes que FITÓ publica i distribueix periòdicament, i els quals FITÓ es reserva el dret a modificar en qualsevol moment en els termes previstos a la clàusula 3.3 del present document.

1.7. “Oferta”: es refereix a les condicions particulars de venda ofertes per FITÓ a un Comprador a les quals també s’aplicaran les presents Condicions Generals de Venda; en cas de contradicció, tret que s’estipuli explícitament el contrari, prevaldran les primeres sobre les segones.

2. Àmbit d’aplicació de les presents Condicions Generals de Venda

2.1. Les presents Condicions Generals de Venda (“CGV”), que el Comprador declara conèixer, són aplicables a totes les operacions de venda sobre els Productes que formalitzi FITÓ amb un Comprador, i formen part integrant de tots els contractes que es formalitzin entre les Parts, excepte en aquells supòsits en què explícitament s’especifiqui el contrari per escrit. L’establiment de condicions particulars o diferents de les presents CGV exigirà, en tot cas, un acord exprés i per escrit entre les Parts i prevaldrà, en aquest cas, aquest acord sobre les presents CGV, tret que es disposi el contrari de manera explícita.

2.2. Les presents CGV substitueixen i deixen sense efecte totes les anteriors condicions generals de venda publicades o aplicades per FITÓ.

2.3. Queda explícitament exclosa l’aplicació de les condicions generals de compra o de contractació del Comprador, si n’hi hagués.

2.4. La realització de qualsevol comanda de compra o l’acceptació de qualsevol Oferta per part del Comprador implica l’acceptació plena i sense reserves per part seva i la validesa de tots i cadascun dels termes d’aquestes CGV, que es consideraran automàtica i vàlidament incorporats al Contracte de compravenda dels Productes, del qual formaran part inseparable, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita en aquest document.

3. Preus

3.1. Els preus aplicats seran els vigents en el moment de la compra, segons la tarifa establerta per FITÓ. Tots els preus inclosos en la Llista de Preus, o aquells que FITÓ pugui oferir al marge d’aquesta, estan fixats en euros i no inclouen IVA o altres impostos que fossin d’aplicació, ni les despeses d’assegurança dels Productes, que seran, en el seu cas, degudament desglossades en la factura que FITÓ emeti al Comprador.

3.2. Amb caràcter general, les despeses de transport estan incloses en els preus que apareixen en la Llista de Preus, a excepció d’aquelles compres amb lliurament a Espanya per import inferior a 600 €. En aquest cas seran facturades per FITÓ al Comprador de manera independent.

3.3. FITÓ es reserva el dret a modificar la Llista de Preus en qualsevol moment i sense previ avís, i serà aplicable en cada cas l’última llista que s’hagués publicat o lliurat en el moment de formalitzar-se el Contracte.

4. Ofertes i ordres de comanda

4.1. El Comprador podrà formular les seves comandes per via telefònica o a través dels representants de vendes de FITÓ.

4.2. Sense perjudici de qualssevol altres circumstàncies recollides en les presents CGV que puguin impedir la formalització del Contracte, s’entendrà que el Contracte de Compravenda dels Productes ha quedat formalitzat en el moment en què FITÓ rebi del Comprador l’acceptació de la seva Oferta o una ordre de comanda pròpia, tret que en un termini màxim de quaranta-vuit (48) hores a comptar des de la recepció de l’ordre de comanda, FITÓ la rebutgés explícitament i ho comuniqués per qualsevol mitjà oral o escrit que asseguri la recepció d’aquesta notificació al Comprador. Qualsevol modificació que el Comprador desitgi fer sobre una comanda haurà de sol·licitar-se per escrit, i n’haurà d’expressar la causa que la justifiqui. FITÓ tindrà la facultat discrecional d’aprovar o rebutjar aquesta modificació.

4.3. Si s’observa la voluntat de no efectuar el pagament, o en cas de liquidació, fallida o concurs de creditors per part del Comprador, FITÓ podrà interrompre o suspendre l’expedició o subministrament de les comandes pendents o en curs, o qualsevol acord amb el Comprador, i reclamar judicial i extrajudicialment el pagament dels imports corresponents que, en el seu cas, ja s’haguessin lliurat. Les reclamacions que pugui efectuar FITÓ no seran en cap cas una causa que justifiqui el retard o la negativa de pagament per part del Comprador a FITÓ.

5. Lliurament

5.1. FITÓ lliurarà els Productes al Comprador dins d’un termini raonable des de la formalització del Contracte de Compravenda, subjecte a la seva disponibilitat i a la temporada agrícola. En aquest sentit, els terminis de lliurament acordats entre les Parts tenen un valor orientatiu i no poden ser considerats com a dates definitives i inamovibles, per la qual cosa un retard en les dates de lliurament inicialment previstes no s’entendrà com un incompliment contractual per part de FITÓ i, per tant, no implicarà per al Comprador el dret a rebre cap compensació ni a resoldre el Contracte.

5.2. El lliurament dels Productes podrà dur-se a terme de manera fraccionada, segons disponibilitat, i en aquest cas seran facturats per part de FITÓ de manera també fraccionada.

5.3. El lliurament dels Productes queda supeditada a l’efectiva disponibilitat de subministrament de FITÓ. En cas de no poder subministrar part o la totalitat dels Productes sol·licitats pel Comprador per falta d’existències, FITÓ lliurarà i facturarà els Productes dels quals disposi, sense necessitat de consultar-ho prèviament amb el Comprador, excepte que s’hagi acordat de manera contrària i explícita en el moment de formalitzar el Contracte de Compravenda. El Comprador no tindrà dret a exigir a FITÓ, amb motiu d’aquesta circumstància, cap tipus de responsabilitat per danys i perjudicis.

5.4. Es consideraran rebuts els Productes per part del Comprador quan se n’acrediti el lliurament als llocs de destinació indicats en cada comanda. Qualsevol demora en el lliurament de la mercaderia serà comunicada pel Comprador a FITÓ tan aviat com sigui possible.

6. Facturació i pagament

6.1. En el moment del lliurament dels Productes, FITÓ lliurarà la factura corresponent, amb el desglossament de l’IVA i, en cas que correspongui, els costos addicionals derivats d’aquest lliurament.

6.2. El pagament de les factures s’efectuarà als seixanta (60) dies naturals següents a la data de la factura mitjançant rebut domiciliat al compte bancari facilitat pel Comprador a aquest efecte, tret que explícitament les Parts acordin el pagament mitjançant transferència bancària al compte titularitat de FITÓ, que en tot cas haurà de fer-se dins del termini dels seixanta (60) dies naturals següents a la data de la factura.

6.3. No obstant l’anterior, aquells Compradors que formalitzin un contracte amb FITÓ per primera vegada rebran la factura corresponent abans del lliurament dels Productes i n’hauran d’abonar l’import íntegre amb caràcter previ a l’enviament dels Productes. En tals supòsits, FITÓ no tramitarà cap enviament fins que el Comprador no hagi abonat la totalitat de l’import de la factura, sense que el retard que per aquest motiu pogués produir-se respecte del termini de lliurament inicialment previst pugui considerar-se imputable a FITÓ.

6.4. Els pagaments fora del venciment per part del Comprador obligaran a aquest últim a pagar a FITÓ, sense cap requeriment i a partir de la data de venciment del pagament, un interès mensual equivalent a l’interès legal dels diners, i el Comprador es farà càrrec de les despeses financeres i bancàries que es poguessin produir a conseqüència de la demora. El pagament dels interessos no alliberarà el Comprador de l’obligació d’efectuar la resta dels pagaments en les condicions acordades.

6.5. En cas d’acordar-se entre les Parts el pagament ajornat de la factura, l’incompliment o retard en el pagament de qualsevol dels terminis convinguts comportarà el venciment anticipat de tots els restants terminis, i serà aplicable el que s’estableix a la clàusula anterior.

6.6. Davant l’incompliment de les obligacions de pagament contretes pel Comprador, FITÓ té dret a resoldre el Contracte de Compravenda, totalment o parcialment, amb el rescabalament de danys i abonament d’interessos corresponents.

6.7. En cap cas el Comprador té dret a deduir o compensar, ni totalment ni parcialment, l’import de les factures emeses per FITÓ.

7. Devolucions

7.1. FITÓ no accepta devolucions dels Productes lliurats, tret que explícitament s’hagi acordat el contrari o en els supòsits en què concorrin defectes aparents o ocults dels Productes i aquests defectes hagin estat comunicats a FITÓ conforme a allò que s’estableix a la clàusula 16, i aquesta hagi constatat l’existència dels vicis o defectes i la seva imputabilitat a FITÓ.

7.2. Les devolucions o enviaments a les instal·lacions de FITÓ, ja sigui per a la seva substitució o el seu abonament, hauran de fer-se sempre per part del Comprador a ports pagats. No obstant l’anterior, si finalment es demostra que el vici o defecte és imputable a FITÓ, aquesta reemborsarà els costos dels ports al Comprador.

8. Reserva de propietat i revenda

8.1. FITÓ conservarà la propietat dels Productes lliurats al Comprador fins que aquest hagi satisfet íntegrament l’import de la factura corresponent, inclosos les despeses addicionals i els interessos que, en el seu cas, es reportin.

8.2. A aquest efecte, els Productes subjectes a reserva de propietat hauran de ser emmagatzemats o utilitzats pel Comprador de tal manera que se’n garanteixi la qualitat, i se’n permeti la identificació com a propietat de FITÓ.

8.3. Els Productes subjectes a reserva de propietat no podran ser pignorats o lliurats com a garantia davant de tercers sense el consentiment previ i explícit de FITÓ.

8.4. En el conjunt de la seva activitat, el Comprador està autoritzat a revendre els Productes en punts de venda físics, i queden explícitament prohibits l’exportació i els canals de venda online. En el cas de revenda, el primer adquirent es compromet explícitament a pagar immediatament el saldo del preu de venda que degui a FITÓ.

9. Reserva de collita i cultiu

Totes les ofertes i ordres de comanda estan condicionades a la disponibilitat de llavors i material de plantació en cada moment. En conseqüència, FITÓ es reserva la possibilitat de prorratejar o dividir proporcionalment les llavors i el material de plantació sol·licitat pel Comprador, en funció de la seva disponibilitat, sense que això doni dret a compensació o a cap indemnització a favor del Comprador.

10. Informació sobre els Productes, ús i garantia

10.1. Totes les il·lustracions, catàlegs i declaracions que FITÓ proporciona sobre la qualitat, composició, pes, mesures, aplicacions, propietats i tractament, en el sentit més ampli, dels Productes es corresponen de la manera més pròxima possible als assajos i experiències pràctiques de FITÓ. En aquest sentit, el Comprador assumeix que la informació facilitada per FITÓ en relació amb la qualitat dels Productes (viabilitat, germinació, puresa mecànica o genètica i salut de la llavor) i els resultats obtinguts es refereix únicament als assajos realitzats per FITÓ en una mostra determinada de llavors i sota unes condicions concretes, per la qual cosa aquesta informació no en constitueix, en cap cas, garantia expressa o tàcita.

10.2. El Comprador accepta i reconeix que els resultats que obtingui dels Productes dependran de factors com ara el lloc de cultiu, les condicions prèvies i coetànies, entre les quals s’inclouen la forma de d’emmagatzematge, el clima, la terra i els mètodes de protecció del cultiu emprats pel Comprador. A aquest efecte, el Comprador serà l’únic responsable de determinar la idoneïtat i adequació de l’ús dels Productes en diferents circumstàncies i amb diferents objectius, i exonerarà de qualsevol responsabilitat FITÓ si s’obtenen resultats diferents a la informació subministrada.

10.3. FITÓ no assumeix cap responsabilitat davant del Comprador respecte dels Productes que hagin estat tractats, condicionats o manipulats pel Comprador o un tercer.

10.4. El Comprador no utilitzarà els Productes amb cap finalitat que no sigui el cultiu de llavors per al consum animal o humà o bé la seva revenda en els termes recollits en el Contracte.

10.5. El Comprador garantirà que qualsevol persona que manipuli o rebi els Productes en el seu nom ho farà amb ple respecte a les presents CGV.

10.6. El Comprador es compromet a permetre i cooperar amb FITÓ en la inspecció que aquesta dugui a terme a fi de verificar el compliment de les presents CGV, facilitarà l’accés i la inspecció de personal designat per FITÓ a les instal·lacions del Comprador i col·laborarà activament en la defensa dels interessos de FITÓ en cas que un tercer vulneri els seus drets.

11. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

11.1. FITÓ conservarà en tot moment la totalitat dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb els Productes, cap dels quals recaurà en el Comprador. La formalització del Contracte de Compravenda no implica, en cap cas, la concessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial relacionat amb els Productes.

11.2. El Comprador no utilitzarà cap marca, nom comercial o signe distintiu titularitat de FITÓ sense el seu previ consentiment explícit, ni utilitzarà marques, noms comercials o signes distintius propis que no resultin clarament diferenciables dels de FITÓ.

11.3. El Comprador no registrarà cap marca, nom comercial o signe distintiu similar als que són titularitat de FITÓ que pogués donar lloc a confusió.

12. Drets de l’obtentor

12.1. El Comprador haurà d’observar les restriccions i limitacions establertes sobre els Productes pel Conveni de la UPOV (Unió Internacional per a la Protecció de les Obtencions Vegetals), així com les corresponents implementacions nacionals que queden incorporades al contracte actual i, si s’escau, el Reglament del Consell núm. 2100/94 de 27 de juliol de 1994 (i les seves ulteriors modificacions) relatiu als drets comunitaris sobre les varietats vegetals, que queda també incorporat al contracte actual.

12.2. Els Productes procedents de varietats protegides pels drets d’obtentor, incloent la protecció d’obtencions vegetals o drets de PVP (Plant Variety Protection), sol·licitats en la Comunitat Europea i/o qualsevol altre país, o per contracte (“Productes Protegits”), no han de ser usats per a la multiplicació de llavors, la multiplicació vegetativa o el comerç sense el previ consentiment escrit de FITÓ. Aquest consentiment podrà quedar subjecte a determinades condicions de producció de llavors o reproducció (propagació) vegetativa, preparacions amb el propòsit de propagació, la venda, el lliurament, l’exportació, la importació i/o l’emmagatzematge.

12.3. Els Productes Protegits únicament podran ser utilitzats per al cultiu de productes finals i/o altres productes acabats dins del recinte del Comprador.

12.4. El Comprador es compromet a permetre que FITÓ, o un tercer designat per FITÓ, pugui accedir a les seves dependències (incloent de manera explícita els seus hivernacles), així com a la seva comptabilitat rellevant, a fi de dur a terme les tasques d’inspecció que resultin necessàries per verificar el compliment de les presents Condicions. Aquesta inspecció podrà afectar igualment els clients del Comprador, per la qual cosa correspondrà al Comprador adoptar les mesures necessàries fer fer-la possible.

12.5. Els productes acabats resultants de la utilització dels Productes Protegits hauran de ser comercialitzats pel Comprador sota la mateixa denominació de varietat registrada per FITÓ.

12.6. En cas que el Comprador detecti una mutació en la varietat protegida, haurà de posar-lo en coneixement de FITÓ amb la màxima celeritat possible. Quan FITÓ ho sol·liciti per escrit, el Comprador li proporcionarà proves i material procedent de la mutació en un termini màxim de dos (2) mesos des de la recepció de la sol·licitud.

12.7. El Comprador reconeix explícitament que cal el consentiment de FITÓ per poder dur a terme qualsevol tipus d’explotació de qualsevol mutació de la varietat original, incloent, a tall enunciatiu i no limitatiu, la producció o reproducció (propagació), la preparació amb el propòsit de propagació, la venda, el lliurament, l’exportació o la importació i el seu emmagatzematge amb alguna de les finalitats anteriors.

13. Responsabilitat

13.1. FITÓ no assumeix cap responsabilitat per qualsevol dany, directe o indirecte, que pugui patir el Comprador o qualsevol tercer com a conseqüència, a tall enunciatiu i no limitatiu, de l’ús, ocupació, aplicació, emmagatzematge, transport, modificacions o alteracions dels Productes, lucre cessant, pèrdua d’ingressos, costos d’inactivitat ni, en general, de pèrdues de qualsevol classe que pogués patir el Comprador derivades del no lliurament o del lliurament defectuós dels Productes, ni en supòsits de cas fortuït o força major. La possible responsabilitat que pogués derivar-se per a FITÓ pels danys causats pels Productes quedaria en tot cas limitada a l’import facturat al Comprador per tals Productes, i el Comprador es compromet a no sol·licitar una responsabilitat superior.

13.2. La limitació de responsabilitat inclosa en la present clàusula prevaldrà sobre qualsevol altra limitació inclosa en qualsevol altre document contractual que sigui contradictòria o incongruent amb aquesta, tret que tal previsió limiti en major mesura la responsabilitat de FITÓ.

13.3. El Comprador exonerarà de responsabilitat FITÓ davant de totes i cadascuna de les reclamacions de tercers amb motiu dels danys provocats per o relacionats amb qualsevol dels Productes.

14. Força major

14.1. Fitó no serà responsable davant del Comprador de cap manera, ni es considerarà que ha incomplit el Contracte, per la demora en el compliment o per l’incompliment de les seves obligacions si aquesta demora o incompliment es deuen o deriven d’un supòsit de força major.

14.2. En cas de força major, i sense que sigui necessària intervenció judicial, FITÓ podrà suspendre totalment o parcialment l’execució del Contracte de Compravenda, o si l’esdeveniment de força major persistís durant un termini de dos (2) mesos, qualsevol de les Parts podrà resoldre’l totalment o parcialment, sense obligació de compensar o indemnitzar l’altra part per aquest motiu.

14.3. Per força major s’entén qualsevol circumstància que no pogués preveure’s de manera raonable i/o en què FITÓ no pogués intervenir i com a resultat de la qual resultés impossible o arribés a frustrar-se la totalitat o part del lliurament dels Productes per part de FITÓ. A aquest efecte, queden inclosos en aquesta definició de força major els supòsits de guerra, risc de guerra, pandèmies, disturbis, inundacions, danys causats per aigua, gas o foc, dificultats de transport, complicacions tècniques imprevistes, avaries, vagues en FITÓ o per part del personal de qualsevol tercer amb el qual FITÓ hagués contractat, bloqueig, prohibicions d’importació o exportació, embargaments o confiscacions parcials d’estoc de FITÓ o els seus proveïdors per autoritats civils o militars, falta de capacitat de transport, incompliment o retard en el lliurament per part dels proveïdors de FITÓ, avaries de maquinària, destrucció i altres paralitzacions que poguessin tenir lloc en FITÓ o els seus proveïdors, així com la falta de mitjans com a resultat de la qual sigui impossible o es frustri totalment o parcialment el lliurament.

14.4. Així mateix, s’entén força major qualsevol circumstància habitual relacionada amb la collita o el seu procediment que doni lloc a reserves en el sector de les llavors, la qual cosa facultarà FITÓ a realitzar lliuraments parcials al Comprador, sense perjudici dels drets previstos anteriorment en aquesta mateixa clàusula 14.

15. Envasos

15.1. Els Productes són envasats per FITÓ en el seu propi envàs, i les despeses per a envasament corren a càrrec del Comprador. Les despeses associades a cada Producte es troben degudament detallades a la Llista de Preus.

15.2. El Comprador, com a propietari final dels envasos, serà el responsable del seu lliurament per a la seva correcta gestió ambiental, de conformitat amb l’article 12 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, de residus d’envasos.

16. Reclamacions

16.1. El Comprador haurà d’examinar els Productes en el moment en què se’n faci el lliurament, i verificarà la correcció dels articles i les quantitats lliurades, així com el seu compliment amb la qualitat convinguda entre les Parts o l’exigible per a un ús i finalitats comercials normals.

16.2. En cas de concórrer qualsevol defecte aparent o falta relativa a l’aspecte extern dels Productes lliurats, el Comprador haurà de notificar-ho a FITÓ en el termini màxim dels vuit (8) dies naturals següents a la data de lliurament. Per part seva, les reclamacions que es produeixin sobre vicis ocults hauran de ser notificades en el termini màxim dels vuit (8) dies naturals següents a la data en què aquests defectes siguin detectats.

16.3. Aquestes notificacions hauran de remetre’s per escrit i incloure les dades d’enviament (número de lot de les llavors, identificació de l’albarà de lliurament i de la factura corresponent), així com una exposició clara dels motius de la reclamació, de manera que FITÓ o un tercer independent pugui dur a terme la corresponent verificació. Transcorregut el referit termini sense que el Comprador hagi notificat cap defecte, s’entendrà que ha rebut els Productes a la seva sencera satisfacció, i exonerarà FITÓ de qualsevol responsabilitat per possibles defectes.

16.4. En cap cas el Comprador estarà facultat per retornar els Productes a FITÓ sense el previ consentiment explícit d’aquesta.

16.5. Un cop rebuda dins del termini i en la forma escaient la notificació per part de FITÓ, aquesta procedirà a dur a terme una verificació sobre els Productes en qüestió, o encarregar-la a un tercer independent, i podrà optar lliurement per una substitució o per l’abonament del preu pagat pel Comprador, en cas de confirmés l’existència dels defectes al·legats. Aquestes formes de sanejament seran l’únic remei del Comprador en cas de falta de conformitat amb els Productes, per la qual cosa queden explícitament excloses qualssevol altres accions i drets del Comprador davant de FITÓ per aquest motiu.

17. Suspensió i resolució del contracte

17.1. En cas que qualsevol de les Parts incomplís les presents CGV, i aquest incompliment persistís durant el termini de trenta (30) dies naturals després d’haver estat requerit per escrit el compliment per l’altra Part, la Part complidora estarà facultada a suspendre o resoldre definitivament l’execució del Contracte, sense que això doni lloc a cap indemnització a favor de la Part incomplidora, i tot això sense perjudici de la facultat per reclamar la indemnització que correspongui pels danys i perjudicis causats per aquest incompliment.

17.2. FITÓ no estarà obligada a formalitzar un Contracte inicial o Contractes futurs amb el Comprador, i quedarà explícitament facultada per acceptar o rebutjar qualsevol ordre de comanda sense que això pugui donar lloc, a favor del Comprador, a una reclamació o compensació.

18. Vendes d’exportació

18.1. Juntament amb l’acceptació de l’Oferta o l’ordre de comanda, el Comprador haurà d’informar FITÓ sobre la documentació, especificacions i informació exigides per la normativa aplicable específica del país de destinació dels Productes, així com de tots els tràmits que resultin necessaris per dur-ne a terme el lliurament (certificacions, documents d’importació, requisits fitosanitaris, factures, etc.).

18.2. En cas que el Comprador no proporcioni tota la informació referida en el punt anterior, aquesta sigui defectuosa o es proporcioni amb retard, FITÓ quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat pel retard o la impossibilitat en el lliurament dels Productes, i el Comprador respondrà davant de qualsevol pèrdua o dany que els Productes, o FITÓ, puguin patir per aquest motiu.

18.3. El lliurament dels Productes fora d’Espanya es farà sempre en la modalitat EXW (Ex Works) dels Incoterms 2020 de la Cambra de la Cambra de Comerç Internacional (ICC), per la qual cosa tant el cost com el risc del transport seran a compte del Comprador, tret que explícitament les Parts acordin el contrari. No obstant l’anterior, el Comprador autoritza explícitament FITÓ perquè pugui seleccionar i encarregar el transport dels Productes a qui consideri convenient, els costos d’assegurança i transport dels quals repercutiran en el Comprador en la factura corresponent.

19. Protecció de Dades Personals

Les Parts es comprometen a respectar en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
A l’efecte del que es disposa a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”), i amb el que s’estableix a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (“LOPDyDD”), les dades personals incloses en el Contracte i qualssevol altres intercanviats entre les Parts seran tractats per totes dues Parts amb la finalitat de permetre el desenvolupament i compliment del Contracte. El compliment de la relació contractual és la base legitimadora del tractament, i les dades es conservaran durant tot el temps que aquesta subsisteixi i posteriorment, fins que prescriguin les possibles responsabilitats que se’n derivin. Es fa constar que les dades no seran objecte de cessió a tercers, tret que per imperatiu legal resulti necessari.
Així mateix, els interessats podran sol·licitar a la Part corresponent l’accés a les seves dades personals, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Tot això mitjançant l’enviament de sol·licitud a través de correu electrònic o a través de comunicació escrita dirigida a les respectives adreces electròniques o domicilis indicats en el Contracte.

El contingut de la sol·licitud haurà d’incloure: nom i cognoms; fotocòpia del document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid identificatiu i, si fos necessari, de la persona que el representi, així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació; detall de la petició que es realitza; adreça a l’efecte de notificacions; data i signatura del sol·licitant; i documents acreditatius de la petició que formula, si fos necessari.

Addicionalment, si l’interessat considera que el tractament de les dades personals que el concerneixen infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no està satisfet amb l’exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’alguna de les vies següents: (i) a través del telèfon +34 901 100 099, o bé +34 912 663 517; (ii) a través de mitjans electrònics, des de la web https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web; (iii) presencialment dirigint-se al carrer Jorge Juan, núm. 6 (28001) de Madrid.

20. Independència i integració de les clàusules

En el cas que qualsevol de les presents estipulacions fos declarada nul·la o mancada de força executiva per qualsevol jurisdicció competent, les clàusules o disposicions restants romandran no obstant això en ple vigor. En tal cas, les Parts s’esforçaran al màxim per negociar estipulacions substitutives de les declarades nul·les o mancades de força executiva amb la finalitat de dur a terme la intenció i la finalitat del Contracte i les presents CGV.

21. Notificacions

Tret que les presents CGV, el Contracte o les Parts pactin explícitament i per escrit el contrari, totes les notificacions o comunicacions que s’hagin d’efectuar entre les Parts es duran a terme per escrit a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar-ne la recepció, i aquestes es podran dirigir indistintament a l’adreça postal o electrònica que cada Part indiqui a aquest efecte.

22. Legislació aplicable i jurisdicció

22.1. Les disposicions del Contracte es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

22.2. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se en relació amb l’execució o interpretació del Contracte, i amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre’ls, les Parts acorden sotmetre’s al fur i jurisdicció dels Jutjats de la ciutat de Barcelona.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Consulta la nostra xarxa comercial arreu del món

Oficina Central

Selva de Mar 111 08019 Barcelona España
Tel.: 93 303 63 60 · Fax: 93 303 63 73

info@semillasfito.com