Avís legal

Aquest document és un avís legal d’obligada visualització que regula les condicions d’ús que els usuaris d’aquest lloc web han d’observar i complir. Us preguem que el llegiu atentament, ja que el fet d’accedir-hi implica que heu llegit i accepteu sense cap reserva les condicions que s’indiquen a continuació.

1.- Informació de conformitat amb la LSSI

A l’efecte de l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa als usuaris de la pàgina web que el titular del lloc web és la societat SEMILLAS FITÓ, SA, societat Unipersonal amb domicili social al C/ Selva de Mar, núm. 111 (08019 Barcelona), amb CIF núm. A-08469215. Aquestes són les seves dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 6.944, foli 14, fulla número B-55.064, inscripció 1a. Tel.: 93 303 63 60 Fax: 93 303 63 73 Correu electrònic: info@semillasfito.com.  

2.- Condicions d’ús del lloc web  

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des d’aquest lloc web, i a no utilitzar els serveis o informacions continguts en el lloc web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquest avís legal.

SEMILLAS FITÓ podrà interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés a la pàgina web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d’aquesta pàgina en qualsevol moment i sense previ avís.

Així mateix, SEMILLAS FITÓ es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal web a qualsevol usuari que incompleixi les condicions d’ús establertes en el present avís legal, sense necessitat de cap preavís.

En cas que SEMILLAS FITÓ SEMILLAS FITÓ presti, mitjançant el present lloc web, algun tipus de servei especial o realitzi alguna promoció o oferta especial, s’hi s’establiran les condicions específiques que els regulen, i l’aplicació prevaldrà sobre les condicions d’ús i la resta de previsions establertes en el present avís legal, en cas d’incongruència o incompatibilitat entre totes dues.

3.- Drets de propietat intel·lectual 
SEMILLAS FITÓ és titular o llicenciatària, si s’escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web, incloent descripció de productes, text, imatges, fotografies, marques, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, que es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.  

En cap cas l’accés a aquest lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.  

Queda prohibida la reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest portal web que no hagin estat expressament autoritzats per  SEMILLAS FITÓ.

L’usuari s’obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de  SEMILLAS FITÓ o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

El lloc web correspon a un domini registrat per SEMILLAS FITÓ utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de  SEMILLAS FITÓ de cap manera que pugui causar confusió entre els seus clients o descrèdit de SEMILLAS FITÓ.

En aquest sentit, aquelles persones que desitgin establir un “link” o hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web hauran de demanar l’autorització expressa i per escrit de SEMILLAS FITÓ, sense que això impliqui una relació entre SEMILLAS FITÓ yel titular de la pàgina en la qual s’estableixi el “link”, ni l’aprovació o acceptació per part de SEMILLAS FITÓ dels seus continguts o serveis.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de SEMILLAS FITÓ, qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Conseqüentment,  SEMILLAS FITÓ no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se d’aquesta alteració o manipulació per part de tercers.  

4.- Limitació de la responsabilitat

SEMILLAS FITÓ s’eximeix de tota responsabilitat pel que fa a qualsevol decisió adoptada per l’usuari com a conseqüència de la informació continguda en aquest lloc web.

Així mateix, SEMILLAS FITÓ rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada o no publicada de manera autoritzada per ella sota el seu nom, així com la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.

Tot i prendre totes les precaucions necessàries per proporcionar-vos informacions actuals i exactes en el nostre lloc web, SEMILLAS FITÓ no pot garantir el rigor ni l’actualitat de tota la informació facilitada, ni la inexistència d’errors o omissions. L’usuari ha de ser conscient que la informació a la qual té accés és subministrada en les condicions detallades en el present avís legal, sense cap garantia que sigui exacta i estigui actualitzada.

De la mateixa manera, SEMILLAS FITÓ no pot garantir la continuïtat del funcionament de la pàgina web, ni que aquesta es trobi en tot moment operativa i disponible. Així mateix, SEMILLAS FITÓ no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.  

5.- Obligació dels usuaris 
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que SEMILLAS FITÓ pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquest avís legal.  

Pel que fa a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi  SEMILLAS FITÓ relatives a l’ús del lloc web i que hi seran publicades.

6.- Privacitat 
Durant la navegació pel present lloc web és possible que l’usuari hagi de o pugui facilitar determinades dades de caràcter personal, que SEMILLAS FITÓ processarà d’acord amb els termes descrits a la seva “POLÍTICA DE PRIVACITAT”, que queda incorporada a aquest avís legal per remissió des d’aquest apartat.

7.- Durada i modificació 
SEMILLAS FITÓ tindrà dret a modificar els termes i les condicions aquí estipulades de manera unilateral, totalment o parcialment.

La vigència temporal d’aquest avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què sigui modificat de manera total o parcial per part de  SEMILLAS FITÓ.

SEMILLAS FITÓ podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. 

8.- Legislació i jurisdicció  
El present avís legal es regeix per la legislació espanyola.

Els usuaris i  SEMILLAS FITÓ, amb expressa renúncia del seu fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquest avís legal als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

CONTACTA AMB NOSALTRES

Consulta la nostra xarxa comercial arreu del món

Oficina Central

Selva de Mar 111 08019 Barcelona España
Tel.: 93 303 63 60 · Fax: 93 303 63 73

info@semillasfito.com